Дослідження на основі ГРАКа

M. Shvedova, R. von Waldenfels. Regional Annotation within GRAC, a Large Reference Corpus of Ukrainian: Issues and Challenges. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. P. 32-45

V. Starko. Implementing Semantic Annotation in a Ukrainian Corpus. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. P. 435-447 

O. Levchenko, O. Tyshchenko, and M. Dilai. Automated Identification of Metaphors in Annotated Corpus (Based on Substance Terms). CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. P. 16-31

О. С. Таран, Ю. М. Лебеденко. Семантико-дистрибутивний аналіз сленгізмів на основі даних корпусу ГРАК. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький. 2021, № 21, Том 1. С. 119-123

О. С. Таран, Ю. М. Лебеденко. Лексема дах: літературна vs сленгова. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2021. Вип. 54. Ч. IІ. С. 153-161

М. О. Шведова. Лексична варіантність в українській пресі 1920–1940-х років і формування нової лексичної норми. Мовознавство, 2021, № 1. С. 16-35

М. О. Шведова. Мова прози Миколи Зерова на тлі корпусу текстів 1910-1935 років. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика / МОН України, Київський націон. лінгвістичний ун-т., Черкаський націон. ун-т. ім. Б. Хмельницького. Київ-Черкаси : вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2020. С. 240-244

М. О. Шведова. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження. Українська мова, 2020, 2(74). С. 13–30

M. Shvedova. The General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC, uacorpus.org): Architecture and Functionality. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. P. 489-506 

V. Starko. Semantic Annotation for Ukrainian: Categorization Scheme, Principles, and Tools. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020

О. Левченко Інтертекстуальність комунікації в українському сегменті інтернету (польські інтертекстеми в українських текстах). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica 2020. Ucrainica IX. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 140-145

O. Levchenko, O. Tyshchenko and M. Dilai, Modeling of the Associative Verbal Network and its Cognitive Interpretation (the Conceptual Domain ЗРАДА ‘BETRAYAL’). 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2020, pp. 304-307

O. Levchenko, O. Tyshchenko and M. Dilai. Associative Verbal Network of the Conceptual Domain БІДА (MISERY) in Ukrainian. COLINS. 2020.

Р. С. Фисун. Составные неопределенные местоимения в украинском языке. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 14. С. 117-126

O. Levchenko, N. Romanyshyn, & D. Dosyn. Method of Automated Identification of Metaphoric Meaning in Adjective + Noun Word Combinations (Based on the Ukrainian Language). MoMLeT. 2019

О. Левченко. Слова року в українському публічному дискурсі: статистичний та культурний аспекти. Studia-linguistica, 2019. Vol. 15

О. Ю. Петрук, О. П. Левченко. Ідентифікація метафори моделі білий + іменник за методикою кількісного аналізу словникової дефініції. Молодий вчений. Філологічні науки • № 10 (74) • жовтень, 2019 р. С. 505-511 

М. Шведова. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) як інструмент дослідження лексико-граматичної варіативності. Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред. проф. О. П. Левченко. Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 145-148 

Є. Садко. Кирилиця та латинка в українській мові. Rentafont.com.ua  

М. О. Шведова. Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення шляху при дієсловах руху: корпусне дослідження. Українська мова, 2018. №3. С. 67-79 

М. О. Шведова. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мові. Мовознавство. 2018, №4. С. 40-53

Інтерв'ю і науково-популярні матеріали

Уседоступність матеріалу для зручної роботи з ним: Марія Шведова про ГРАК української мови та неоране поле досліджень. Розмову вела Наталія Коваль. Українська мова та література. №9-10, 2020. С. 12-17.

О. Малаш. Аврал: з корабля за ґрати, з радгоспу в онлайн. Локальна історія

How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.